Spoločnosť vznikla v roku 1995 a jej hlavným predmetom činnosti je špeciálne zakladanie stavieb. Činnosť spoločnosti je zameraná na realizáciu zakladania objektov pozemných a inžinerskych stavieb.

PREHĽAD ČINNOSTÍ:
vrtacka
Veľkopriemerové pilóty Ø 600 mm, Ø 880 mm a Ø 1180 mm.
Vŕtanie sa realizuje rotačným šnekovým vrtákom a paženie rotačným zatláčaním pažníc – pažené pilóty do hĺbky 18m, nepažené pilóty do hĺbky 32m. Únosnosť pilót sa pohybuje v rozmedzí od 1000 až 3500 kN.
hella
Vŕtané pilóty vibračným zariadením typu VUIS v prie- meroch Ø 380 mm, Ø 420 mm, v rozsahu katalógu VUIS.
Podzemné pilótové základy môžu byť prevedené ako samostatné pilóty, alebo viac pilót s ukončením hlavicou s kotvením pre Prefa konštrukciu, alebo oceľovú konštrukciu s osadením kotviacich skrutiek, závlačí. Únosnosť samotnej pilóty na zvislé zaťaženie sa pohybuje od 400 do 1000 kN. Zrealizovateľná dĺžka je 15 m.
most
Veľkopriemerové pilóty Ø 920 mm, Ø 1220 mm.
Hĺbenie pomocou vibračného drapáka, čo umožňuje realizáciu v náročných geologických podmienkach. Veľkopriemerové pilóty sa zhotovujú v dvoch alternatívach, s pažením v nesúdržných zeminách a nepažených v súdržných zeminách. Veľkopriemerové pilóty prenášajú zaťaženie na zvislú silu 1000 až 3000 kN a na vodorovnú silu 300 až 1000 kN, v závislosti od priemeru, dĺžky a geológie podložia.
stetovnice
Štetovnicové steny
Možnosť realizáciesúvislých rovných stien, uzavretých stavebných jám, rôznych geometrických tvarov, vytvorených zo špeciálnych oceľových profilov Larssen. Plnia funkciu statickú voči zemnému, alebo vodnému tlaku a tesniacu funkciu pri realizácii jám pod úrovňou hladiny podzemnej vody. Štetovnicové steny realizujeme do hĺbky 16 m, a možnosťou kotvenia v hornej časti kotviacim rámom a tiahlami z kruhovej ocele, a spodnej časti rozopretím. Realizácia štetovnicových stien v zastavaných častiach miest vysokofrekvenčným vibrátorom ICE RF18 do hĺbky 14m.
pasy

RIADENIE KVALITY
Spoločnosť MODEST DELTA s.r.o. je držiteľom certifikátu ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 pre predmet činnosti špeciálne stavebné práce, špeciálne zakladanie stavieb, štetovnicové steny, vŕtanie pilót.